Zwierzyniec
Zawiadomienie
Zawiadomienie Drukuj
piątek, 02 marca 2018 12:25

Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 08 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XLIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Wręczenie nagród zawodnikom oraz działaczom sportowym za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2017 r.

5. Interpelacje radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu za II półrocze 2017r.

7. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

2/ zmiany w budżecie gminy 2018 r,

3/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu na rok 2018,

4/ podziału Gminy Zwierzyniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

5/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Zwierzyniec w 2018 roku,

6/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,

7/ zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zwierzyniec oraz warunków korzystania z tych przystanków,

8/ stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec przy ul. Zdrowotnej, nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwierzyniec”,

9/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec przy ul. Zdrowotnej,

10/ wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o pow. 400 m2 położonej w Zwierzyńcu przy ul. Szkolnej /część z dz. o nr ewid.1387/5 o pow. 14 016 m2 /,

11/ wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym części nieruchomości o pow. 3700 m2 położonej w Żurawnicy /dz. nr 2307 o pow. 0,37 ha /

12/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Żurawnica /dz. o nr ewid. 525 o pow. 0,33 ha /

13/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Topólcza /dz. o nr ewid.153/6 o pow.0,1330 ha/.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6

 

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie