Zwierzyniec
Projekty Projekty zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec
Projekty zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec - Okres programowania 2014-2020 Drukuj
Spis treści
Projekty zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec
Okres programowania 2004-2006
Okres programowania 2007-2013
Okres programowania 2014-2020
Wszystkie strony

 

 

Projekt pt. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  w ramach Osi Priorytetowej   6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji, poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie gminy Zwierzyniec, a także poprawa i ochrona środowiska naturalnego, czystości wód i gleby.

Projekt zakłada rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu – ul. 1-go Maja oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 19.11.2015 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 30.11.2017 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2017 r.

Wartość całkowita projektu: 1 086 842,55 PLN

Dofinansowanie: 747 601,65 PLN

Wkład Gminy Zwierzyniec: 339  240,90 PLN

Zawarte umowy:

Umowa do dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej  6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Nr  RPLU.06.04.00-06-0086/15-00 w dniu 14.03.2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Zwierzyniec.

looo

 

podzial

 

Projekt realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sochach

Bez_tytuu

Ochotnicza Straż Pożarna w Sochach realizuje zadanie pt. Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochy w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W/w projekt zawiera następujący zakres prac:

1.         Elewacja

•          Docieplenie zewnętrzne budynku

2.         Pomieszczenie przeznaczone na siłownię:

•          Malowanie pomieszczenia

•          Wykonanie wentylacji

•          Wymiana opraw oświetleniowych

•          Położenie wykładziny dywanowej

•          Montaż ogrzewania

3.         Sala Główna:

•          Malowanie pomieszczenia

•          Montaż ogrzewania

Termin realizacji: 01.09.2017 r. – 31.03.2018 r.

Wartość zadania: 48 406,92 zł

Dofinansowanie:  43 566,00 zł

Środki własne:   4 840,92 zł

Podpisane Umowy:

Umowa o powierzenie grantu Nr 5/2017/G w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zawarta w dniu 30 sierpnia 2017 r. w Zamościu pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu a Ochotniczą Strażą Pożarną w Sochach.

Aneks Nr 1 do umowy o powierzenie grantu Nr 5/2017/G zawarty w dniu 30.11.2017r. w Zamościu.

Umowa z Wykonawcą zadania tj. Panem Marcinem Szczygłem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą M-MBUD – Marcin Szczygieł z siedzibą w Szczebrzeszynie zawarta w dniu 27.09.2017 r. 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie