Zwierzyniec
Projekty Projekty zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec
Projekty zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec Drukuj
Spis treści
Projekty zrealizowane przez Gminę Zwierzyniec
Okres programowania 2004-2006
Okres programowania 2007-2013
Okres programowania 2014-2020
Wszystkie strony

Okres przedakcesyjny

1. Projekt pt. Utworzenie Biura Obsługi Ruchu Turystycznego przy Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE Fundusz Małych Projektów (SPF).

W ramach projektu otwarto punktu informacji turystycznej działający przy Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu oraz wydano w kilku językach foldery promujące gminę.

Okres realizacji: 1999 r.

Wartość całkowita projektu: 6 548,02 EURO

Dofinansowanie: 4 865,34 EURO.

podzial

2. Projekt pt. „Modernizacja kotłowni komunalnej w Zwierzyńcu” w ramach PHARE STRUDER II.

W ramach projektu dokonano modernizacji kotłowni polegającej na wymianie pieca węglowego na gazowy.

Okres realizacji: 2002 r.

Wartość całkowita projektu: 446 926,00 PLN

Dofinansowanie: 187 709,00 PLN.

podzial

3. Projekt pt. „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sochy” w ramach SAPARD,  Działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich, Schemat 3.1. Zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodę wraz z uzdatnianiem.

W ramach projektu wybudowano 3 721 mb wodociągu z PE oraz 1 851,5 mb przyłączy wodociągowych we wsi Sochy.

Okres realizacji: 2002-2003 r.

Wartość całkowita projektu: 903 190,68 PLN

Dofinansowanie: 95 192,43 PLN.

podzial

4. Projekt pt. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bagno” w ramach PHARE ESC 2000.

W ramach projektu  wybudowano odcinek drogi gminnej do miejscowości Bagno o długości 800,00 m łączącego drogę powiatową Nr 48162 z drogą wojewódzką Nr 858.

Okres realizacji: 2003-2004 r.

Wartość całkowita projektu: 277 722,89 PLN

Dofinansowanie:  207 683,29 PLN.

podzial

5.Projekt pt. „Budowa drogi gminnej do miejscowości Bagno – działanie dodatkowe” w ramach PHARE ESC 2000.

W ramach projektu wybudowano odcinek drogi gminnej do miejscowości Bagno o długości 435,00 m łączącego drogę powiatową Nr 48162 z drogą wojewódzką Nr 858.

Okres realizacji: 2004 r.

Wartość całkowita projektu: 99 640,50 PLN

Dofinansowanie:  18 970,90 PLN.

podzial

6. Projekt pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Rynek w Zwierzyńcu” w ramach SAPARD, Działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich, Schemat 3.2 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych.

W ramach projektu wybudowano 508 mb kanalizacji sanitarnej.

Okres realizacji: 2004 r.

Wartość całkowita projektu: 190 855,04 PLN

Dofinansowanie:  95 427,52 PLN.

podzial

7. Projekt pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Zdrowotna w Zwierzyńcu” w ramach SAPARD, Działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich, Schemat 3.2 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych.

W ramach projektu wybudowano 2 743 mb kanalizacji sanitarnej.

Okres realizacji: 2004 r.

Wartość całkowita projektu:  579 120,00 PLN

Dofinansowanie: 289 560,00 PLN.

podzial

8. Projekt pt. „Organizacja bazy turystycznej przy Zalewie Rudka w Zwierzyńcu” w ramach SAPARD, Działanie 4 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, Komponent 4.1.3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

W ramach projektu wykonane zostały prace remontowe oraz zakupiono sprzęt pływający i ratunkowy.

Okres realizacji: 2004 r.

Wartość całkowita projektu:  102 820,01 PLN

Dofinansowanie: 42 139,35 PLN.


Okres programowania 2004-2006

1. Projekt pt. „Poprawa jakości obsługi turystów w zabytkowym centrum Zwierzyńcu” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

W ramach projektu wykonane zostały następujące prace:

- oświetlenie ulic A. Wachniewskiej, Browarnej i Plażowej;

- ścieżka rowerowa przy jezdni ulicy Browarnej w miejscu istniejącego chodnika;

- chodnik wzdłuż wspomnianej ścieżki rowerowej (oddzielony od niej pasem zieleni) we  fragmencie zastąpiony przez drewniany pomost;

- dwie odnogi w/w chodnika jako ciągi pieszo-jezdne prowadzące do „Kościółka na wodzie”;

- utwardzenie placu przed mostem prowadzącym do „Kościółka na wodzie”;

- chodnik łączący ul. A. Wachniewskiej i Ordynacji Zamojskiej po zachodniej stronie Stawu Kościelnego.

Okres realizacji: 2006 r.

Wartość całkowita projektu: 546 915,58 PLN

Dofinansowanie: 256 789,00 PLN.

podzial

2. Projekt pt. „Modernizacja Przychodni Zdrowia w Zwierzyńcu” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Projekt zakładał przebudowę istniejącego budynku polegającą na modernizacji obiektu przychodni poprzez:

- zmniejszenie światła otworów okiennych;

- wykonanie dwuspadowego dachu w miejsce istniejącego stropodachu;

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie tarasu i zadaszenia;

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych;

- wykonanie podejść z kostki brukowej.

Ściany zewnętrzne budynku zostały docieplone warstwą styropianu, zaś dach warstwą wełny mineralnej. Obiekt został przystosowany architektonicznie do obsługi osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji: 2006 r.

Wartość całkowita projektu: 278 080,87 PLN

Dofinansowanie: 208 560,65 PLN.

podzial

3. Projekt pt. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnym Zwierzyńcu” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.1 Obszary wiejskie.

W ramach projektu wykonane zostały trzy zadania dotyczące budowy nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu:

- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Rudka wraz z dwiema przepompowniami ścieków o długości PCV200 - 2 327 mb i PE 1 069 mb;

- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna i 2-go Lutego wraz z przepompownią o łącznej długości PCV200 - 1 217 mb i PE40 - 8 mb;

- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. St. Prusa "Adama" i Szczepankiewicza o długości PCV200 - 396 mb.

Wszystkie nowopowstałe odcinki sieci włączone zostały do istniejących kolektorów sanitarnych. Rozwiązania projektowe kanalizacji sanitarnej zakładały wykonanie sieci                       w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym.

Okres realizacji: 2006 r.

Wartość całkowita projektu: 902 489,64 PLN

Dofinansowanie: 676 867,23 PLN.

podzial

4. Projekt pt. Przebudowa hali produkcyjnej na potrzeby zajęć rekreacyjno- sportowych przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu” (projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Zamojskim – Liderem Projektu) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.

W wyniku realizacji projektu na parterze zmodernizowanego obiektu utworzono: halę sportową, salę przeznaczoną na gimnastykę, zajęcia rehabilitacyjne i fitness, pokój nauczycielski, magazyn sprzętu sportowego, przebieralnie, umywalnie, szatnie i WC natomiast na piętrze budynku pomieszczenia gościnne z łazienkami, kuchnię oraz małą salę konferencyjną. Obiekt dostępny jest również dla osób niepełnosprawnych ruchowo,  w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Okres realizacji: 2006-2007 r.

Wartość całkowita projektu: 1 264 830,82 PLN

Dofinansowanie: 915 698,10 PLN.

 


logo_PROW_13

 

Kliknij, aby zobaczyć galerię inwestycji.

1. Projekt pt. „Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego w Parku Środowiskowym w Zwierzyńcu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

W ramach projektu wykonano:

-  wielofunkcyjne boisko 36,00 m x 18,00 m (siatkówka, koszykówka i tenis ziemny) o nawierzchni z poliuretanu wraz z wyposażeniem, odwodnieniem i ogrodzeniem;

- obiekt rekreacyjno-sportowy typu skate park 30,00 m x 12,00 m wraz z wyposażeniem i odwodnieniem;

- ogródek jordanowski 611,00 m2 wraz z wyposażeniem;

- stanowiska siłowe;

- place i alejki;

- ogrodzenie zewnętrzne terenu – 210 m.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 20.08.2009 r.

Data zakończenia: 28.06.2010 r.

Wartość całkowita projektu: 798 075,33 PLN

Dofinansowanie: 490 620,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00150-6922-UM0300083/09 w ramach działania „Odnowa  i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 20.08.2009 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego

Aneks Nr  1 do umowy Nr 00150-6922-UM0300083/09 z dnia 20.08.2009 r., zawarty w Lublinie w  dniu 25.11.2009 r.

Aneks Nr  2 do umowy Nr 00150-6922-UM0300083/09 z dnia 20.08.2009 r., zawarty w  Lublinie w dniu 07.01.2010 r.

Umowa Nr ZFZ.I.2228/2/09 z dnia 02.10.2009 r. z wykonawcą robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „EKOMEL” sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim.

podzial

logo_PROW_13

2. Projekt pt. ”Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zwierzyniec poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz wraz z przesyłem do Zwierzyńca oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu w ulicy Partyzantów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W ramach projektu wykonana została budowa oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w położonych na obszarze Gminy Zwierzyniec miejscowościach Zwierzyniec (ul. Partyzantów)  i Obrocz oraz na odcinku łączącym obie w/w miejscowości, a w szczególności:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz o długości PVC ø 200 – 4 160,40 mb i PVC ø 160  –  821,20 mb oraz PE 65 – 151 mb i PE 90 – 229 mb wraz z trzema przepompowniami ścieków;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Obrocz – Zwierzyniec o długości PE 63 – 1 517 mb;

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu – ulica Partyzantów o długości PVC ø 200 – 543,50 mb, PVC ø 160 – 431,50 mb i PE 50 – 419 mb.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 15.12.2009 r.

Data zakończenia: 29.09.2010 r.

Wartość całkowita projektu: 1 843 606,19 PLN

Dofinansowanie: 1 135 960,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00157-6921-UM0300045/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 15.12.2009 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr  1 do umowy Nr 00157-6921-UM0300045/09 z dnia 15.12.2009 r., zawarty w Lublinie w dniu 16.02.2010 r.

Aneks Nr  2 do umowy Nr 00157-6921-UM0300045/09 z dnia 15.12.2009 r., zawarty w Lublinie w dniu 05.08.2010 r.

Umowa Nr ZFZ.I.2228/5/09/10 z dnia 22.04.2010 r. z wykonawcą robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „EKOMEL” sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim.

Umowa Nr ZFZ.I.2228/5-1/09/10 z dnia 22.04.2010 r. na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Partyzantów w Zwierzyńcu Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „EKOMEL” sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim.

podzial

logo_PROW_13

3. Projekt pt. „Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu – etap I” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W ramach projektu dokonano rewitalizacji Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu polegającej na wykonaniu:

-  alejek spacerowych;

- altanek;

- zadaszenia nad pomnikiem upamiętniającym zwalczanie szarańczy;

-  amfiteatru;

-  małej architektury, tj. ławek i koszy na śmieci (20 sztuk);

- oświetlenia (12 sztuk).

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 21.07.2010 r.

Data zakończenia: 28.12.2010 r.

Wartość całkowita projektu: 529 219,46 PLN

Dofinansowanie: 325 339,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00043-6930-UM0330071/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 21.07.2010 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr  1 do umowy Nr 00043-6930-UM0330071/10 z dnia 21.07.2010 r., zawarty w Lublinie w dniu 04.11.2010 r.

Umowa Nr ZFZ.I.2228/4/09/10 z dnia 27.05.2010 r. z wykonawcą robót budowlanych: Zakład Budowlano-Drogowy „DROGZAM” z siedzibą w Zamościu.

podzial

logo_PROW_13

4. Projekt pt. „Zagospodarowanie turystyczne doliny rzeki Wieprz i kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Turzyniec i  Wywłoczka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

W ramach projektu wykonano:

- chodnik w miejscowości Turzyniec o dł. 856 m;

- przystań kajakową przy rzece Wieprz w Turzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym;

- chodnik w miejscowości Wywłoczka o łącznej dł. 957 m;

- rewitalizację źródełek przy rzece Wieprz w Wywłoczce.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 20.12.2010 r.

Data zakończenia: 29.11.2011 r.

Wartość całkowita projektu: 969 761,35 PLN

Dofinansowanie: 394 120,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00405-6922-UM0300310/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 20.12.2010 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr 1 do umowy Nr 00405-6922-UM0300310/10 z dnia 20.12.2010 r., zawarty w Lublinie w dniu 04.07.2011 r.

Umowa Nr ZFZ.I.2228/10/10/2011 z dnia 28.04.2011 r. z wykonawcą robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „ATOS” Eksport Import Tadeusz Skakuj z siedzibą w Biłgoraju.

podzial

logo_PROW_13

5. Projekt pt. „Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu – etap II” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W ramach projektu wykonana zostanie rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu (II etap) polegająca na wykonaniu:

-  platformy widokowej;

- alejek spacerowych o szerokości 300 cm;

- elementów małej architektury,  tj. ławek i koszy na śmieci – 20 sztuk;

- oświetlenia – 8 sztuk.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 20.06.2011 r.

Data zakończenia: 30.10.2012 r.

Wartość całkowita projektu: 255 951,31 PLN

Dofinansowanie: 146 148,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00219-6930-UM0330261/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 17.11.2011 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr 1 do umowy Nr 00219-6930-UM0330261/11 z dnia 17.11.2011 r., zawarty w Lublinie w dniu 26.09.2012 r.

Umowa Nr ZFZ-I.041.3.3.2011.2012 z dnia 24.05.2012 r. z wykonawcą robót budowlanych: Zakład Remontowo-Budowlany „TRAMES” Piasecki i Małyszek s.j. z siedzibą w Zamościu.

podzial

logo-ue-projekt

Projekt pt. „Po co w domu spędzać czas gdy przedszkole blisko nas” (projekt realizowany był w partnerstwie z Roztoczańskim Parkiem Narodowym) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu utworzone zostały i doposażone cztery Punkty Przedszkolne tj. Punkt Przedszkolny w Kosobudach, Obroczy, Wywłoczce i Żurawnicy. W punktach prowadzone były zajęcia  z podstawy programowej, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia muzyczno-rytmiczne. Projekt zakładał również organizację wycieczek edukacyjnych, wyjazdy do kina oraz cykl zajęć o tematyce ekologicznej prowadzonych we współpracy z partnerem projektu - Roztoczańskim Parkiem Narodowym.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 01.08.2009 r.

Data zakończenia: 31.08.2011 r.

Wartość całkowita projektu: 869 031,15 PLN

Dofinansowanie: 855 691,03 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr 168POKL.09.01.01-06-008/09-00 z dnia 30.07.2009 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr 1 do umowy Nr 168POKL.09.01.01-06-008/09-00 z dnia 30.07.2009 r. zawarty w Lublinie w dniu 24.03.2010 r.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

podzial

logo_UE_25-01-2011

Projekt pt. „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza” (projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Narol – Liderem Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.4 Promocja i współpraca, Komponent: Współpraca, Obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego.

W ramach projektu wykonano sześć głównych działań:

- opracowanie strategii długoterminowej współpracy Narola i Zwierzyńca;

- opracowanie strategii marki dla Narola i Zwierzyńca;

- opracowanie strategii rozwoju turystyki Gminy Zwierzyniec oraz uaktualnienie strategii rozwoju turystyki Gminy Narol;

- wydanie materiałów promocyjnych (film promocyjny, wspólny album i przewodnik turystyczny, kalendarz, płyty multimedialne, stojaki reklamowe typu display);

- stworzenie serwisu internetowego;

- organizacja konferencji na temat rozwoju kultury i turystyki Roztocza.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 04.01.2010 r.

Data zakończenia: 31.12.2010 r.

Wartość całkowita projektu: 511 790,00 PLN

Wartość całkowita projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 272 670,00 PLN

Dofinansowanie: 460 611,00 PLN

Dofinansowanie w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 245 403,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa nr PO PW 01.04.04-00-001/09-00 o dofinansowanie Projektu Nr PO PW 01.04.04-00-001/09 „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.4 Promocja i Współpraca z dnia 31.12.2009 r. zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Aneks nr PO PW 01.04.04-00-001/09-01 do umowy nr PO PW 01.04.04-00-001/09-00 o dofinansowanie Projektu Nr PO PW 01.04.04-00-001/09 „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.4 Promocja i Współpraca z dnia 31.12.2009 r., zawarty w dniu 08.04.2010 r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.4 „Promocja i współpraca” komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego;

podzial

logo_UE_25-01-2011

Projekt pt. „Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza – etap II” (projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Narol – Liderem Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i współpraca, Komponent: Współpraca, Obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego.

W ramach projektu wyróżnić można dwie zasadnicze części: strategiczną i promocyjną.

Część I – strategiczna przewiduje realizację trzech zadań:

- organizację konferencji otwierającej projekt;

- opracowanie strategii wspólnej promocji;

- organizację dwóch seminariów eksperckich.

Część II – promocyjna przewiduje realizację siedmiu zadań:

- wydanie wspólnego albumu (1000 szt.);

- wydanie wspólnego kalendarza (2000 szt.);

- przygotowanie wspólnego spotu promocyjnego;

- emisję spotu promocyjnego w 5 telewizjach regionalnych;

- przeprowadzenie kampanii prasowej;

- przeprowadzanie kampanii internetowej;

- organizację konferencji zamykającej projekt.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 01.08.2012 r.

Data zakończenia: 31.07.2013 r.

Wartość całkowita projektu: 522 750,00 PLN

Dofinansowanie: 470 475,00 PLN

Wkład Gminy Zwierzyniec: 26 002,50 PLN.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie 1.4 „Promocja i współpraca” komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego;

podzial

1-31

Projekt pt. „Pięć zalewów - morze atrakcji” (projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Frampol – Liderem Projektu, Gminą Dzwola, Gminą Janów Lubelski, Gminą Radecznica, Gminą Sułów, Gminą Szczebrzeszyn i Gminą Nielisz) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne.

W ramach projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec wykonano:

-  ciąg pieszo-rowerowy wokół Zalewu Rudka;

- oświetlenie Zalewu Rudka;

-  tablicę informacyjną;

-  oznakowanie turystyczne (znaki odległościowe, znaki przebiegu);

-  ambonę widokową.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2011 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 07.03.2013 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 28.06.2013 r.

Wartość całkowita projektu: 2 917 355,24 PLN

Wartość całkowita projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 437 297,36 PLN

Dofinansowanie: 1 976 339,55 PLN

Dofinansowanie w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 306 108,15 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa Nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1: Infrastruktura kultury i turystki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 10.10.2011 r. zawarta z Województwem Lubelskim.

Aneks nr 1 z dnia 11.06.2012 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu

Aneks nr 2 z dnia 26.11.2012 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu

Aneks nr 3 z dnia 04.01.2013 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu

Aneks nr 4 z dnia 20.03.2013 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu

Aneks nr 5 z dnia 01.08.2013 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu

Film promujący projekt:

spot

 

podzial

1-31

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Okres programowania 2007-2013

Projekty zrealizowane

Projekt pt. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria I Gospodarka wodno-ściekowa.

Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu polegającą na:

- budowie nowego reaktora oraz budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków (przykrycie halą o konstrukcji stalowej) z pomieszczeniami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym stacja odwadniania osadów;

- budowie zespolonego obiektu (hala o lekkiej konstrukcji stalowej) stanowiącego punkt ze stacją zlewczą, przyjęcia ścieków dowożonych transportem asenizacyjnym oraz pompownię ścieków surowych (wymiana układu pompowego oraz oczyszczania mechanicznego – krata mechaniczna pionowa);

- budowie systemu wentylacji;

- przebudowie i remoncie kolektora ścieków surowych o średnicy 400 mm oraz rurociągów między-obiektowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej;

- budowie i remoncie drogi dojazdowej i placów manewrowych oraz wymianie ogrodzenia;

- wykonaniu instalacji elektrycznych.

Okres realizacji:  

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 20.10.2009 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 19.10.2012 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 16.11.2012 r.

Wartość całkowita projektu: 6 615 453,78 PLN

Dofinansowanie: 4 643 552,37 PLN.

 

Zawarte umowy:

Umowa Nr 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-065/09-00-0500 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.1: Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria I: Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 30.03.2011 r. zawarta z  Województwem Lubelskim.

 

Aneks nr  1 do umowy z dnia 30.03.2011 r., nr 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-065/09-00-0500 o dofinansowanie Projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategorii I: Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 05.03.2012 r.

 

Aneks nr  2 do umowy z dnia 30.03.2011 r., nr 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-065/09-00-0500 o dofinansowanie Projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategorii I: Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 01.10.2012 r.

 

Aneks nr  3 do umowy z dnia 30.03.2011 r., nr 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-065/09-00-0500 o dofinansowanie Projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategorii I: Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 16.04.2013 r.

 

Umowa nr ZFZ.I.2228/16/09/2011 z dnia 18.07.2011 r. z wykonawcą robót budowlanych: Konsorcjum Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „INTEGRAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe „Montech” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

 

podzial

1-31

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Projekt pt. „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego” (projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Komarów Osada, Gminą Krasnobród, Gminą Łabunie – Liderem Projektu, Gminą Radecznica, Gminą Sitno, Gminą Stary Zamość i Gminą Szczebrzeszyn) w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

W ramach projektu zakupiony został nowoczesny sprzęt komputerowy, wdrożone oprogramowanie umożliwiające elektroniczny obieg dokumentów, jak również zmodernizowana została strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 09.06.2010 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 15.11.2011 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.12.2011 r.

Wartość całkowita projektu: 3 076 506,25 PLN

Dofinansowanie: 2 615 030,31 PLN

Wkład Gminy Zwierzyniec: 42 942,05 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa nr 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-056/09-00-0262 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1: Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 09.06.2010 r. zawarta z  Województwem Lubelskim.

 

Aneks nr  1 do umowy z dnia 09.06.2010 r., nr 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-056/09-00-0262 o dofinansowanie Projektu: „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu Zamojskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 17.09.2010 r.

 

Aneks nr  2 do umowy z dnia 09.06.2010 r., nr 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-056/09-00-0262 o dofinansowanie Projektu: „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu Zamojskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 13.04.2011 r.

 

Aneks nr  3 do umowy z dnia 09.06.2010 r., nr 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-056/09-00-0262 o dofinansowanie Projektu: „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu Zamojskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 19.09.2011 r.

 

Aneks nr  4 do umowy z dnia 09.06.2010 r., nr 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-056/09-00-0262 o dofinansowanie Projektu: „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu Zamojskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 13.12.2011 r.

 

podzial

1-31

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Kliknij, aby zobaczyć galerię inwestycji.

Projekt pt. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne.

Projekt zakłada rewitalizację historycznej części Zwierzyńca polegającą na odtworzeniu układów wodnych z czasów Ordynacji Zamojskiej poprzez:

  1. Odtworzenie układów wodnych „Zwierzyńczyka”, w tym:

-  odbudowa „Kanału Ogrodowego” wraz z budowlami;

- odbudowa „Stawu” wraz z budowlami;

- wykonanie urządzeń opaskowych odwadniających zawale „Kanału Ogrodowego” i „Stawu” w postaci rowów, bruzdy ściekowej i sączków drenarskich,

- konserwacja-renowacja cieku Świerszcz na oznaczonym w projekcie odcinku wraz z budowlami;

- odbudowę „Kanału Ulgi” na oznaczonym w projekcie odcinku.

II. Zagospodarowanie terenu „Zwierzyńczyka” na cele rekreacji, w tym:

- budowa ciągów pieszych;

- budowa oświetlenia;

- budowa połączenia pieszego terenu „Zwierzyńczyka” z ulicą Browarną na wysokości „Kościółka na wodzie”;

-  instalacja systemów ICT.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 10.01.2011 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.07.2012 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.08.2012 r.

Wartość całkowita projektu: 2 565 410,08 PLN

Dofinansowanie: 1 795 787,03 PLN.

 

Zawarte umowy:

Umowa nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-089/09-00-0402 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1: Infrastruktura kultury i turystki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 11.10.2010 r. zawarta z Województwem Lubelskim.

 

Aneks nr  1 do umowy z dnia 11.10.2010 r., nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-089/09-00-0402 o dofinansowanie Projektu pn. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego   w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 09.02.2011 r.

 

Aneks nr  2 do umowy z dnia 11.10.2010 r., nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-089/09-00-0402 o dofinansowanie Projektu pn. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 23.05.2011 r.

 

Aneks nr  3 do umowy z dnia 11.10.2010 r., nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-089/09-00-0402 o dofinansowanie Projektu pn. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 12.07.2012 r.

 

Aneks nr  4 do umowy z dnia 11.10.2010 r., nr 21/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-089/09-00-0402 o dofinansowanie Projektu pn. „Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 16.04.2013 r.

 

Umowa nr ZFZ.I.2228/14-1/09/2010 z dnia 20.01.2011 r. z wykonawcą robót budowlanych polegających na wykonaniu oświetlenia ciągów pieszych „Zwierzyńczyka”: Panem Stanisławem Studnickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa „Elektromontaż” Stanisław Studnicki z siedzibą w Biłgoraju.

 

Umowa nr ZFZ.I.2228/14-2/09/2010 z dnia 20.01.2011 r. z wykonawcą robót budowlanych  w zakresie inżynierii wodnej i budowy ciągów pieszych „Zwierzyńczyka”: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „EKOMEL” sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim.

 

Umowa nr ZFZ.I.2228/14-6/09/2011 z dnia 07.04.2011 r. z wykonawcą robót budowlanych polegających na wykonaniu systemów teletechnicznych w obrębie ciągów pieszych „Zwierzyńczyka”: Biuro Szybkiej Interwencji s.j. Z. Mroczek i Wspólnicy z siedzibą w Zamościu.

 

podzial

1-31

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Projekt pt. „Budowa marki Zwierzyniec kluczem do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i regionu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,  Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna; 2.4 Marketing gospodarczy; Schemat B.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

- przeprowadzenie badań B2B wśród potencjalnych inwestorów z całego kraju;

-  audyt zasobów biznesowych;

- opracowanie planu działań promocyjnych skierowanych do biznesu;

- stworzenie systemu obsługi inwestora opartego na rozwiązaniach internetowych;

-  przeprowadzenie kampanii promocyjnej i PR obejmującej organizację konferencji dla biznesu, opracowanie i wydrukowanie informatora gospodarczego/inwestycyjnego (2000 szt.) oraz działania promocyjne – opracowanie pakietu materiałów prasowych skierowanych do mediów biznesowych.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 24.02.2011 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.10.2011 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.11.2011 r.

Wartość całkowita projektu: 145 755,00 PLN

Dofinansowanie: 123 891,75 PLN.

 

Zawarte umowy:

 

Umowa nr 05.10-UDA-RPLU.02.04.02-06-017/10 o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Osi Priorytetowej II. Infrastruktura ekonomiczna z dnia 31.01.2011 r. zawarta z Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie – Instytucją Pośredniczącą II stopnia).

 

Aneks nr 05.10-UDA-RPLU.02.04.02-06-017/10-01 do umowy o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Osi Priorytetowej II Umowa nr  05.10-UDA-RPLU.02.04.02-06-017/10 o dofinansowanie realizacji Projektu Budowa marki Zwierzyniec kluczem do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy i regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II. Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 Schemat B współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa z dnia 31.01.2011 r., zawarty w Lublinie w dniu 20.04.2011 r.

 

podzial

1-31

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Projekt pt. „Pięć zalewów - morze atrakcji” (projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Frampol – Liderem Projektu, Gminą Dzwola, Gminą Janów Lubelski, Gminą Radecznica, Gminą Sułów, Gminą Szczebrzeszyn i Gminą Nielisz) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne.

 

W ramach projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec wykonano:

-  ciąg pieszo-rowerowy wokół Zalewu Rudka;

- oświetlenie Zalewu Rudka;

-  tablicę informacyjną;

-  oznakowanie turystyczne (znaki odległościowe, znaki przebiegu);

-  ambonę widokową.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 01.10.2011 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 07.03.2013 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 28.06.2013 r.

Wartość całkowita projektu: 2 917 355,24 PLN

Wartość całkowita projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 437 297,36 PLN

Dofinansowanie: 1 976 339,55 PLN

Dofinansowanie w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 306 108,15 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa Nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1: Infrastruktura kultury i turystki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 10.10.2011 r. zawarta z Województwem Lubelskim.

Aneks nr 1 z dnia 11.06.2012 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu

Aneks nr 2 z dnia 26.11.2012 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu

Aneks nr 3 z dnia 04.01.2013 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu

Aneks nr 4 z dnia 20.03.2013 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projektu

Aneks nr 5 z dnia 01.08.2013 r., nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-006/10-00-0524 o dofinansowanie Projekt

podzial

logo_PROW_13

Projekt pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagno” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W ramach projektu  wybudowana została kanalizacja sanitarna w miejscowości Bagno w systemie ciśnieniowym w następującym zakresie:

- PEHD 110 - 748 mb;

- PEHD 90 – 1 050 mb;

- PEHD 75 – 956 mb;

- PEHD 63 – 508 mb;

- Przyłącza domowe PE 40 (2530 mb) - 11 szt.

- studnie - pompownie przydomowe - 11 szt.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 28.10.2011 r.

Data zakończenia: 30.09.2013 r.

 

Wartość całkowita projektu:  1 547 109,66 PLN

Dofinansowanie: 628 906,00 PLN

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00215-6921-UM0300204/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28.10.2011 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr 1 do umowy  Nr 00215-6921-UM0300204/11 z dnia 28 października 2011 roku zawarty w dniu 31 stycznia 2013 r.  w Lublinie

Aneks Nr 2 do umowy Nr 00215-6921-UM0300204/11 z dnia 28 października 2011 roku zawarty w dniu 08 sierpnia 2013 r. w Lublinie

Aneks Nr 3 do umowy  Nr 00215-6921-UM0300204/11 z dnia 28 października 2011 roku zawarty w dniu 14.10.2013 r. w Lublinie.

Umowa z Wykonawcą  robót budowlanych Panem Markiem Jedutem z siedzibą w Lublinie została zawarta w dniu 23.08.2012 r.

podzial

1-31

1. Projekt pt. „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca – serca Roztocza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne.

W ramach projektu planowane jest wykonanie:

- modernizacji deptaka przy ul. A. Wachniewskiej w Zwierzyńcu;

- modernizacji balustrady i posadzki mostu przy kościele św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu;

- oczyszczenia Stawu Kościelnego w Zwierzyńcu.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 13.07.2010 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.10.2013 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.11.2013 r.

Wartość całkowita projektu: 3 646 733,13 PLN

Dofinansowanie: 2 513 447,99  PLN.

Zawarte umowy:

Umowa Nr 06/10-UDA-RPLU.07.01.00-06-009/10-00-0581 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1: Infrastruktura kultury i turystki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 05.03.2012 r. zawarta z  Województwem Lubelskim.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

podzial

 

logoleader

Projekt pn. Wykonanie pomostu pływającego na zbiorniku wodnym  „Rudka” w Zwierzyńcu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

W ramach zadania  na odcinku 50,00 mb wykonano następujący zakres prac:

- prace  rozbiórkowe

- wykonanie pomostu pływającego

 

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 11.06.2014 r.

Data zakończenia:  25.07.2014 r.

Wartość całkowita projektu: 99 280,66 zł

Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł

Zawarte umowy:

Umowa przyznania pomocy nr 01842-6930-UM0343481/13 na operację  z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 13.11.2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa a Gminą Zwierzyniec.

Umowa z Wykonawcą robót budowlanych tj. Jarosław Wojciechowski JW-INVESTMENT Wożuczyn 73, 22-640 Rachanie.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
"Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

podzial

logoleader

Projekt pn. Remont świetlicy  wiejskiej w Turzyńcu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac:

- podłogi i posadzki

- ścianki działowe i  kominy

- okładziny ścian wewnętrznych i sufitów

- stolarka

- roboty malarskie

- remont kominka

- instalacja wodno – kanalizacyjna

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 26.05.2014 r.

Planowana data zakończenia:  30.09.2014 r.

Wartość całkowita projektu: 82 212,27 zł

Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł

Zawarte umowy:

Umowa przyznania pomocy nr 01996-6930-UM0343475/13 na operację  z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 23.01.2014 r.   pomiędzy Samorządem Województwa a Gminą Zwierzyniec.

Umowa z Wykonawcą robót budowlanych tj. „BETAR” Zakład budowlany mgr inż. Ryszard Tymura z siedzibą w Zamościu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
"Europa inwestująca w obszary wiejskie"

podzial

logoleader

Projekt pt. Budowa wieży widokowej na Górze Tartacznej w Zwierzyńcu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

W ramach zadania zostanie wykonany następujący zakres prac;

- wieża widokowa (całkowita wysokość wieży 14,00 m)

-instalacja odgromowa

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 24.06.2014 r.

Data zakończenia:  14.11.2014 r.

Wartość całkowita projektu: 98 663,69 zł

Wartość dofinansowania: 25 000,00 zł

Zawarte umowy:

Umowa przyznania pomocy nr 02139-6930-UM0343482/13 na operację  z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 17.04.2014 r.   pomiędzy Samorządem Województwa a Gminą Zwierzyniec.

Umowa z Wykonawcą robót budowlanych tj. przedsiębiorstwo Wielobranżowe RETEX mgr inż. Zbigniew Jarosławski z siedzibą w Czarnymstoku.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
"Europa inwestująca w obszary wiejskie"

podzial

logoleader

 

Projekt pt. Wyposażenie stadionu sportowego „Sokół” w Zwierzyńcu w zaplecze sanitarno – szatniowe z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach zadania zostanie zakupione zaplecze sanitarno – szatniowe,  w skład którego wchodzą: dwa kontenery szatniowe i jeden  kontener sanitarny.

Termin realizacji zadania do 16.03.2015 r.

Wartość całkowita zadania 86 100,00 zł.

Wartość dofinansowania 24 798,70 zł.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
"Europa inwestująca w obszary wiejskie"

podzial

logo_PROW_13

 

 

Projekt pt. Remont istniejącej stacji wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kochanowskiego, Lipowej, Polnej i Zaułek w Zwierzyńcu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W ramach projektu wykonany został remont istniejącej stacji wodociągowej polegający na:

- wymianie pokrycia dachowego na budynku hydroforni;

- przebudowie ścianek działowych w budynku hydroforni;

- zainstalowaniu w budynku lampy UV oraz modernizacji instalacji chlorowania wody;

- wymianie włazów na szachtach studziennych;

- wymianie pomp;

- wymianie włazów na zbiornikach wyrównawczych;

- wykonaniu systemu zabezpieczeń elektronicznych i przeciwwłamaniowych;

oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kochanowskiego, Lipowej, Polnej i Zaułek w Zwierzyńcu o łącznej długości 481 mb.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 25.04.2014 r.

Data zakończenia: 15.05.2015 r.

Wartość całkowita projektu: 690 673,99 PLN

Dofinansowanie: 280 761,00 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00434-6921-UM0300520/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 01.10.2014 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr 1 do umowy Nr 00434-6921-UM0300520/14 z dnia 01.10.2014 r.  został zawarty w dniu 28.11.2014 r.

Umowa z dnia 04.09.2014 r. z wykonawcą robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Wodociągów i Kanalizacji „WODAPOL” Sitaniec 109, 22-400 Zamość .

 

 

podzial

logoKL

 

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

Umowa nr 1396/POKL.09.01.01-06-046/14-00 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

Całkowita wartość projektu: 97 325,00 PLN

Kwota dofinansowania: 87 270,00 PLN

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy 1 oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu poprzez jego doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-5 letnich w terminie do 30.06.2015 r.

Celem szczegółowym projektu jest stworzenie w 1 oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej w zakresie wspomagania aktywności ruchowej i zdrowotnej dzieci 3-5 letnich poprzez organizację placu zabaw w terminie do 30.06.2015 r.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

podzial

zagl

 

Projekt pt: "Współpracujemy profesjonalnie!" jest realizowany w okresie od 1.01.2014 r. do 30.06.2015 r. przez  Fundację Aktywności Obywatelskiej we współpracy z Gminami w Biłgoraju, Frampolu, Lubyczy Królewskiej oraz Zwierzyńcu.

Celem projektu jest poszerzenie zakresu współpracy i wzrost profesjonalizacji współpracy pomiędzy administracją publiczną a środowiskiem pozarządowym Gminy Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska poprzez wprowadzenie standardów w okresie 1.01.14 - 30.06.15

W projekcie została zaplanowana rekrutacja 40 osób (28 kobiet i 12 mężczyzn), w tym 20 osób muszą stanowić  przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych  (po 5 osób na gminę) oraz 20 osób to przedstawiciele Urzędów Gmin objętych projektem (po 5 osób na gminę).

Realizacja projektu obejmie następujące zadania:
- Wdrożenie samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy i upowszechnienie jej wyników;
- Opracowanie i wdrożenie standardów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych;
- Upowszechnianie standardów współpracy;
- Monitoring i ewaluację – monitoring i ocenę procesu wdrażania standardów oraz zarządzanie projektem;

 

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 01.01.2014 r.

Data zakończenia: 30.06.2015 r.

Wartość całkowita projektu: 763 408,80 PLN

Wartość całkowita projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 93 120,00 PLN

Dofinansowanie: 100%

Zawarte umowy:

Umowa nr UDA-POKL.05.04.02-00-G40/13-00
z dnia 06.02.2014r.

stopka

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

podzial

 

Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3250 L Topornica – Stacja kol. Zwierzyniec na odcinku Wólka Wieprzecka – Obrocz”  w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W ramach projektu przebudowana została droga powiatowa  Nr 3250 L na odcinku Wólka Wieprzecka – Obrocz o długości 6 412 mb.

Data rozpoczęcia:  20.08.2015 r.

Data zakończenia:  28.10.2015 r.  

Wartość całkowita projektu: 2 880 906,52 zł

Dotacja z budżetu państwa:  1 440 453,00 zł

Udział Partnerów  (Powiat Zamojski):  720 226,63 zł

Zawarte umowy:

Umowa Nr 742 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2015 roku na zadanie realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zawarta w dniu 10.08.2015 r.  z Wojewodą Lubelskim.

Aneks Nr   do umowy z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2015 roku na zadanie realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zawarty w dniu 12.10.2015 r.

podzial


Projekt pt.” Przebudowa drogi gminnej Nr 110777 L w Zwierzyńcu na odcinku od drogi powiatowej Nr 2951 L do granicy miasta” zrealizowany został  w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 Zrealizowano następujący zakres prac:

- przebudowa skrzyżowania  (ul. Partyzantów z ul. 1 Maja) poprzez wykonanie mini ronda;

- przebudowa drogi gminnej w ul. Partyzantów;

- przebudowa drogi gminnej w ul. Rudka;

- wykonanie ścieżki rowerowej.

Zawarte umowy:

- Umowa Nr 137 w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2016 roku na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zawarta w dniu 17.03.2016 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Zwierzyniec.

- Aneks  Nr 1 do umowy Nr 137  w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2016 roku na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zawarty w dniu 17.06.2016 r. pomiędzy Wojewoda Lubelskim w Gminą Zwierzyniec.

- Umowa z Wykonawcą tj.  Konsorcjum PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, w skład, którego wchodzi: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik (Lider Konsorcjum) i PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz (Partner Konsorcjum) zawarta w dniu 21.04.2016 r.

- umowa z inspektorem nadzoru  Panem Łukaszem Michalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Michalski - Zakład Usług Budowlano-Drogowych „DROGBUD" Mokre 24 D, 22-400 Zamość zawarta w dniu 21.04.2016 r.

 

Wartość całkowita projektu : 920 945,24  

Dotacja z budżetu państwa: 449 928,00,00 zł

Udział Partnera (Powiat Zamojski):  47 063,00 zł

podzial

 

1-31

 

Projekt pt. „ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC” realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku.

Projekt dotyczy montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

W ramach projektu wykonano montaż:

a) 385 zestawów instalacji solarnych na budynkach prywatnych;

b) 5 zestawów instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej;

c) 2 pieców na biomasę w budynkach użyteczności publicznej.

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 19.12.2013 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.10.2015 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 30.11.2015 r.

Wartość całkowita projektu: 3 571 539,73 PLN

Dofinansowanie: 2  531 029,42 PLN

 

Zawarte umowy:

Umowa Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku z dnia 27.11.2013 r. zawarta z Województwem Lubelskim.

Aneks Nr 1 do umowy Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku zawarty w Lublinie w dniu 09.09.2014 r.

Aneks Nr 2  do umowy Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku zawarty w Lublinie w dniu 15.12.2014 r.

Aneks Nr 3 do umowy Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku zawarty w Lublinie w dniu 18.05.2015 r.

Aneks Nr 4 do umowy Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku zawarty w Lublinie w dniu 06.10.2015 r.

Aneks N r  5 do umowy Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-025/12-00-0671 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej  VI. Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku zawarty w Lublinie w dniu 12.05.2016 r.

Umowa Nr ZFZ.041.1.4.12.2012.2014 z dnia  01.04.2014 r. wykonawcą robót  budowlanych Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „RAPID”  Spółka z o.o.  z siedzibą w Białej Podlaskiej.

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego  z dnia 04.04.2014 r. z Panem Markiem Leńczukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „LEMAR” Marek Leńczuk z siedzibą w Zamościu.

Umowa Nr ZFZ.041.1.4.72.2015 z dnia 09.06.2015 r. z wykonawcą robót Panem Maciejem Kańczugowskim  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski  z siedzibą w Lublinie.

 

podzial

 

1-31

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III. Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Projekt będzie realizowany przez Gminę Zwierzyniec w partnerstwie z Województwem Lubelskim jako liderem projektu oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa lubelskiego.

 


 

 

Projekt pt. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec” zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Celem głównym realizacji projektu było zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji, poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie gminy Zwierzyniec, a także poprawa i ochrona środowiska naturalnego, czystości wód i gleby.

Projekt zakładał rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu – ul. 1-go Maja oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz.

 

Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 19.11.2015 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 30.11.2017 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2017 r.

Wartość całkowita projektu: 920 372,52 zł

Dofinansowanie z UE: 634 484,69 zł

Zawarte umowy:

Umowa do dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej  6 Ochrona środowiska                    i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Nr  RPLU.06.04.00-06-0086/15-00 w dniu 14.03.2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Zwierzyniec.

 

Aneks nr 1 do umowy Nr RPLU.06.04.00-06-0086/15-00 z dnia 14.03.2017 r., zawarty w Lublinie w dniu 14.11.2017 r.


logoue2

 

podzial

 

Projekt realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sochach

da

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ochotnicza Straż Pożarna w Sochach realizowała zadanie pt. Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sochy w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W/w projekt zawierał następujący zakres prac:

1.         Elewacja

•          Docieplenie zewnętrzne budynku

2.         Pomieszczenie przeznaczone na siłownię:

•          Malowanie pomieszczenia

•          Wykonanie wentylacji

•          Wymiana opraw oświetleniowych

•          Położenie wykładziny dywanowej

•          Montaż ogrzewania

3.         Sala Główna:

•          Malowanie pomieszczenia

•          Montaż ogrzewania

Termin realizacji: 01.09.2017 r. – 31.03.2018 r.

Wartość zadania: 48 406,92 zł

Dofinansowanie:  43 566,00 zł

Środki własne:   4 840,92 zł

Podpisane Umowy:

Umowa o powierzenie grantu Nr 5/2017/G w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zawarta w dniu 30 sierpnia 2017 r. w Zamościu pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu a Ochotniczą Strażą Pożarną w Sochach.

Aneks Nr 1 do umowy o powierzenie grantu Nr 5/2017/G zawarty w dniu 30.11.2017r. w Zamościu.

Umowa z Wykonawcą zadania tj. Panem Marcinem Szczygłem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą M-MBUD – Marcin Szczygieł z siedzibą w Szczebrzeszynie zawarta w dniu 27.09.2017 r.

________________________________________________

Gmina Zwierzyniec  informuje o zakończeniu realizacji projektu pt.  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ratuszu w Zwierzyńcu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Zwierzyńca poprzez utworzenie skwerka pełniącego funkcje rekreacyjno - wypoczynkowe,  zlokalizowanego z północnej strony Ratusza.

W ramach zadania wykonano:

- utwardzenie nawierzchni;

- „zdrój wodny" z kamienia,  w kształcie beczki;

-  ustawienie  ławek z oparciem i bez oparcia,  koszy na śmieci oraz donic  na kwiaty.

Termin zakończenia zadania: wrzesień  2018 r.

Wartość całkowita projektu: 243 000,00 zł

Dofinansowanie:  154 620,00 zł

Zawarte umowy:

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00432-6935-UM0311019/17 zawarta w dniu 31.01.2018r.  pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Zwierzyniec.

Aneks nr  1 do umowy o przyznaniu pomocy  zawarty w dniu 16.07.2018r.

Umowa z Wykonawcą tj. z Panem Sławomirem Zdunkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ F.B.S.Z.  Sławomir Zdunek” zawarta w dniu 10.05.2018 r.

 

da

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

________________________________________________

,,Otwarta Strefa Aktywności w Zwierzyńcu"

Informujemy, że Gmina Zwierzyniec zrealizowała zadanie  pn. ,,Otwarta Strefa Aktywności w Zwierzyńcu" w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 25 000,00 zł

Koszt zadania - 40 319,40 zł brutto.

Otwarta Strefa Aktywności zlokalizowana jest na skwerze u zbiegu ulic:  1-go Maja, Skwerkowej oraz Partyzantów w Zwierzyńcu i obejmuje:

- urządzenia siłowni zewnętrznej: wioślarz, wyciskacz siedząc, rowerek, prasa nożna, orbitek, biegacz oraz koła Tai Chi małe przystosowane dla osób niepełnosprawnych;

- elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojak dla rowerów,
stolik do gry w szachy;

- nasadzenia zieleni.

Celem programu jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja aktywności fizycznej zarówno wśród dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych, poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej strefy aktywności, która stanowić będzie również miejsce międzypokoleniowej integracji społecznej.

 

 

Warto zobaczyć

Panoramy Zwierzyńca

logo-panoramy

Sieć FTTH

baner_ftth

Dla turysty

 

logo_it

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec

tel: 84 68 72 660

zapraszamy:

pn-pt: 8.00-16.00
w sezonie lipiec - sierpień: cały tydzień 8.00 - 16.00
e-mail: zokir@o2.pl

 


lozkoNoclegi

obszerna baza noclegowa Zwierzyńca i pobliskich miejscowości


Z A P R A S Z A M Y

Logowanie