Zawiadomienie Drukuj
wtorek, 14 listopada 2017 06:52

Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 16 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XL sesja VII kadencji Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji /28.09.2017 r. i 31.10.2017 r./

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.

6. Informacja Burmistrza Zwierzyńca o oświadczeniach majątkowych złożonych przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu za I półrocze 2017r.

8. Informacja z przeprowadzonej kontroli w dniu 10 października 2017 r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu.

9. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1 /zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

2 /zmiany w budżecie gminy 2017 r.

3 /emisja obligacji Gminy Zwierzyniec,

4 /zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zwierzyńcu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu wraz z podległymi jej filiami i Gimnazjum Publiczne im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu w Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu,

5 /nadania statutu Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu,

6 /określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zwierzyniec,

7 /obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok,

8 /określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

9 /uchwalenie Programu Współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

10 /analizy aktualności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zwierzyniec",

11 /przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zwierzyniec,

12 /wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Źródlanej w Zwierzyńcu

/dz. o nr ewid. 2/11o pow. 0,0916 ha, dz. o nr ewid. 2/13 o pow. 0,0293 ha, dz. o nr ewid. 2/15 o pow. 0,0823 ha, dz. o nr ewid.2/16 o pow. 0,0570 ha, dz. o nr ewid. 2/17 o pow. 0,0568 ha, dz. o nr ewid. 2/18 o pow. 0,0302 ha/.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad

 

Projekt uchwały do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6.