Ilość wyświetleń: 611

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec


Odsłuchaj

Powrót
tabli

Gmina Zwierzyniec zrealizowała zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Zwierzyniec” współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres prac obejmował  przebudowę lub rozbudowę:

a)  Głównej przepompowni ścieków surowych
b)  Zbiornika ścieków dowożonych
c)  Automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych
d)  Stanowiska dla wozów asenizacyjnych
e)  Budynku technicznego przepompowni ścieków oraz stacji zlewczej ścieków dowożonych
f)  Budynku wielofunkcyjnego wraz z reaktorem biologicznym nr 1 i 2 oraz komorą tlenowej stabilizacji osadu nr 1
g)    Obiektu zblokowanego: reaktor biologiczny nr 3 wraz z komorą tlenowej stabilizacji osadu nr 2 oraz komorą zasuw
h)  Osadnika wtórnego I ciągu technologicznego
i)   Osadnika wtórnego II ciągu technologicznego
j)   Osadnika wtórnego III ciągu technologicznego
k)  Wiaty magazynowej
l)   Agregatu prądotwórczego
m)   Reaktora Biobloku nr 1
 
Zakres zamówienia obejmował również:
a)  Wykonanie/rozbudowę sieci między obiektowych technologicznych
b)  Wykonanie utwardzenia terenu
c)  Budowę wewnętrznego wygrodzenia terenu obiektów oczyszczalni wraz z bramą wjazdową przesuwną
d)  Zakup sprzętu niezbędnego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania procesów technologicznych oczyszczalni i konserwacji sieci kanalizacyjnej

Termin realizacji zadania od 07.04.2023 r. do 02.07.2024 r.

Wartość zadania: 14 341 800,00 zł
Dofinansowanie: 8 075 000,00 zł
Wkład własny: 6 266 800,00 zł


Celem realizacji zadania było zwiększenia przepustowości oczyszczalni, przy jednoczesnej poprawie sprawności procesów technologicznych i ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska.

________________________________________________________________________________

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/5962/PolskiLad.

W ramach zadania zostały zrealizowane roboty budowlane oraz dostawy.

Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie następujących obiektów technologicznych miejskiej oczyszczalni ścieków:

1. Wiata na osad i granulat wraz z pomieszczeniem odwadniania i granulacji osadu;

2. Silos na wapno wraz z fundamentem;

3. Budynek wielofunkcyjny wraz z reaktorem biologicznym nr 1 i 2 oraz komorą tlenowej; stabilizacji osadu nr 1.

Termin realizacji robót budowalnych: kwiecień 2023 r. - listopad 2023 r. 

Wartość robót budowanych: 3 166 633,83 zł 

Dofinansowanie: 2 895 289,21 zł 

Wkład własny: 271 344,62 zł 

Zakres dostaw obejmował zakup następującego sprzętu: 

1. Ciągnik rolniczy, 

2. Przyczepa do transportu skratek i osadów na terenie oczyszczalni, 

3. Przyczepa do transportu osadu. 

Termin realizacji zadania do: kwiecień 2023 r. - sierpień 2023 r. 

Wartość dostaw: 469 983,00 zł 

Dofinansowanie: 429 710,79 zł 

Wkład własny: 40 272,21 zł 

Łączna wartość zadania: 3 636 616,83 zł 

Dofinansowanie: 3 325 000,00 zł 

Wkład własny: 311 616,83 zł 

Głównym celem przedmiotowej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki osadowej oraz poprawa parametrów ścieków oczyszczonych.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 28.03.2023 r. Gmina Zwierzyniec otrzymała Promesę Nr Edycja2/2021/5962/PolskiLad na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej w mieście Zwierzyniec”.

W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych oraz dostaw.

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie następujących obiektów technologicznych miejskiej oczyszczalni ścieków:

1. Wiata na osad i granulat wraz z pomieszczeniem odwadniania i granulacji osadu

2. Silos na wapno wraz z fundamentem

3. Budynek wielofunkcyjny wraz z reaktorem biologicznym nr 1 i 2 oraz komorą tlenowej stabilizacji osadu nr 1

Termin wykonania robót budowalnych do: 07.11.2023 r.

Wartość robót budowanych: 3 166 633,83 zł

Dofinansowanie: 2 895 289,21 zł

Wkład własny: 271 344,62 zł

Zakres dostaw obejmuje zakup następującego sprzętu:

1) ciągnik rolniczy,

2) przyczepę do transportu skratek i osadów na terenie oczyszczalni,

3) przyczepę do transportu osadu.

Termin realizacji zadania do: 07.09.2023 r.

Wartość dostaw: 469 983,00 zł

Dofinansowanie: 429 710,79 zł

Wkład własny: 40 272,21 zł

Łączna wartość zadania: 3 636 616,83 zł

Dofinansowanie: 3 325 000,00 zł

Wkład własny: 311 616,83 zł

Głównym celem przedmiotowej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki osadowej oraz poprawa parametrów ścieków oczyszczonych.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego