Ilość wyświetleń: 1391

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu


Odsłuchaj

Powrót
logo ue

Gmina Zwierzyniec zakończyła realizację projektu pt. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu” w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu.

W ramach zadania wykonano: wymianę 327 szt. opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy oświetleniowe LED, wymianę 58 słupów wraz z wysięgnikami oraz niezbędnym okablowaniem, montaż 3 szt. słupów z panelami fotowoltaicznymi, wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi zasilanymi energią odnawialną słoneczną, modernizację 11 skrzynek oświetleniowych, wymianę 1 skrzynki oświetlenia ulicznego oraz montaż radiowej stacji bazowej do sterowania oświetleniem ulicznym.

W efekcie realizacji projektu mieszkańcy Gminy uzyskali dostęp do nowoczesnych i ekologicznych technologii stanowiących alternatywę dla dotychczasowych stosowanych kosztochłonnych systemów pozyskania energii elektrycznych.

W efekcie realizacji projektu wygenerowane zostaną oszczędności w budżecie gminy. Projekt również zwiększy świadomość ekologiczną mieszkańców i w sposób pozytywny wpłynie na wizerunek gminy „na zewnątrz”.

Rozpoczęcie realizacji: 12.11.2019 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 30.09.2021 r.

Zakończenie finansowe realizacji: 31.10.2021 r.

Wartość całkowita projektu: 794 989,37 zł.

Dofinansowanie z UE: 549 382,89 zł.

Zawarte umowy: Umowa Nr RPLU.05.05.00-06-0040/19-00 o dofinansowanie projektu zawarta została pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego, a Gminą Zwierzyniec w dniu 20.07.2020 r.

Aneks Nr 1 do Umowy Nr RPLU.05.05.00-06-0040/19-00 z dnia 20.07.2020 r. zawarty w Lublinie w dniu 6.12.2021 r.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego