Ilość wyświetleń: 1330

Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom


Odsłuchaj

Powrót
Logotypy UE

Gmina Zwierzyniec informuje o zakończeniu realizacji projektu pt.: ,,Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie.

Byl to projekt partnerski, w którym uczestniczyły: Lider Projektu - Gmina Nielisz oraz Partnerzy: Gmina Zwierzyniec, Gmina Szczebrzeszyn, Gmina Łabunie, Gmina Krasnobród, Gmina Serniki, Gmina Michów i Gmina Chodel.

Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych oraz zwiększenie dostępności i dojrzałości e-usług.
W ramach projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec dokonano zakupu serwerów, komputerów, drukarek oraz oprogramowań i nowych systemów teleinformatycznych, m.in.: systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, systemu eRada, Systemu Zamówień Publicznych, Systemu Elektronicznego Archiwum.

Rozpoczęcie realizacji: 24.06.2016 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji: 30.04.2021 r.

Zakończenie finansowe realizacji: 30.05.2021 r.

Wartość całkowita projektu: 6 130 907,66 zł

Wartość całkowita projektu w części dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 1 156 316,65 zł

Dofinansowanie z UE: 5 211 174,29 zł

Dofinansowanie z UE w części projektu dotyczącej Gminy Zwierzyniec: 982 868,97 zł

Zawarte umowy:
Umowa Nr RPLU.02.01.00-06-0030/16-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBESLKIE Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Lubelskim w dniu 26.06.2018 r.

Aneks Nr 1 do umowy Nr RPLU.02.01.00-06-0030/16-00 z dnia 26.06.2018 r. zawarty w Lublinie w dniu 28.11.2019 r.

Aneks Nr 2 do umowy Nr RPLU.02.01.00-06-0030/16-00 z dnia 26.06.2018 r. zawarty w Lublinie w dniu 03.11.2021 r.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego