Ustawienia dostępności


Data publikacji: 2021-02-19, 12:34

Ilość wyświetleń: 137

ZAWIADOMIENIE


Odsłuchaj

Powrót

Urząd  Miejski  w  Zwierzyńcu  informuje,  iż  w dniu 25 lutego  2021 r. (czwartek)
 o godz.14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w  Zwierzyńcu.

      Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu za 2020 r.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach:
1/ zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
2/ wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021r.,
3/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację zadania pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 2947 L (ul. Ordynacji Zamojskiej, Browarna, Plażowa) w mieście Zwierzyniec ”,
4/ udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Zamojskiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 3210 L w miejscowościach Topólcza i Turzyniec,  
5/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
6/ określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2021 – 2030, w tym trybu konsultacji,
7/ zwolnienia i zwrotu z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r.,
8/  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Zwierzyniec,  położonej w miejscowości Żurawnica,
9/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Zwierzyniec, położonej przy ul. Partyzantów w Zwierzyńcu.
7.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8.  Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.
9.  Wolne wnioski.
10.  Zakończenie obrad.
      

Projekty  uchwał  do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA TRANSMISJI SESJI RADY MIEJSKIEJ


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego