Ustawienia dostępności


Data publikacji: 2021-03-25, 11:56

Ilość wyświetleń: 164

ZAWIADOMIENIE


Odsłuchaj

Powrót

Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r. ( poniedziałek )
 o godz.14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawach:
- podjęcia uchwały pn. „ W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”,
- poparcia przez gminę Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,
- opinii ws. przeprowadzenia Referendum Ludowego,
- podjęcia uchwały dotyczącej planowanych przez Rząd RP powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- podjęcia uchwały dotyczącej planowanych przez Rząd RP powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- podjęcia uchwały dotyczącej planowanych przez Rząd RP powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- podjęcia uchwały popierającej petycję „ Alarm! Stop Zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej Szczepionce!”.
6. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu o wynikach kontroli przeprowadzonej
w dniu 17 marca 2021 r. w sprawie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kosobudy na działkach geodezyjnych nr 737,694 pod kątem zgodności wykonawstwa z projektem
w związku z postępująca degradacją elementów betonowych nawierzchni”.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu za 2020 rok.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach:
 1/ zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
 2/ wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021r.,
 3/ rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi
 SARS-CoV-2,
 4/ rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi
 SARS-CoV-2,
 5/ rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi
 SARS-CoV-2,
 6/ rozpatrzenia petycji – listu otwartego Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO dotyczącej podjęcia uchwały popierającej petycję „Alarm! STOP zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE!,
 7/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zwierzyniec,
 8/ określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zwierzyniec na rok szkolny 2020/2021,
 9/ zwolnienia i zwrotu z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r.,
 10/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Zwierzyniec w 2021 roku,
 11/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Zwierzyniec przy
ul. Jesionowej,
 12/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Żurawnica,
 13/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność gminy Zwierzyniec, położonej w Zwierzyńcu,
 14/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Zwierzyniec, położonej w Zwierzyńcu,
 15/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Zwierzyniec, położonej w miejscowości Żurawnica,
 16/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Zwierzyniec, położonej w miejscowości Żurawnica.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.


Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego