Ilość wyświetleń: 384

Zarządzenie Nr 5/23 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 10.01.2023 r.


Odsłuchaj

Powrót

Zarządzenie Nr 5/23 Burmistrza Zwierzyńca z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku


Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2021 poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku Uchwałą nr XXXVII/298/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu  z dnia 30.06.2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zarządza się co następuje:

§ 1. Przedmiot i cel konsultacji


1. Ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt dokumentu: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
2.Celem konsultacji społecznych jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom
społecznym i podmiotom gospodarczym złożenie uwag dotyczących projektu
dokumentu, o którym mowa w ust. 1.


§ 2. Zasięg oraz grupa respondentów objętych konsultacjami


1. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar Miasta i Gminy Zwierzyniec.
2. Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku  podlega konsultacjom w szczególności:
1) z mieszkańcami  Miasta i Gminy  Zwierzyniec,
2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Miasta i Gminy Zwierzyniec organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
3) z sąsiednimi gminami: Adamów, Józefów, Krasnobród, Radecznica, Szczebrzeszyn, Tereszpol i  Zamość, a także z ich związkami,
4) ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, Stowarzyszeniem Samorządów „Euroregion Bug”, Stowarzyszeniem Samorządów „Euroregion Roztocze”, z Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej,  ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny,
5) z Roztoczańskim Parkiem Narodowym, Nadleśnictwem Zwierzyniec, Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Zamiejscowy w Zamościu, Starostwem Powiatowym w Zamościu,
6) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Lublinie i w Rzeszowie.

§ 3. Sposób ogłoszenia informacji i udostępniania dokumentacji


1. Informacja o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych, zgodnie z założeniami określonymi w niniejszym zarządzeniu, będzie dostępna w terminie od 10.01.2023 r:
1)  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu, na terenie miasta i w sołectwach,
2)  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu -   https://zwierzyniec.info.pl/ wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu - https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=6 wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji.
4) w Referacie Zarządzania Funduszami Zewnętrznymi Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu  ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, pokój nr 3 wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji.
2. Informacja o zarządzonych konsultacjach przekazana zostanie Radnym Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.

§ 4. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji / zgłaszania uwag


1. Konsultacje zostaną przeprowadzane w terminie od 12.01.2023 r. do 16.02.2023 r.
2. Nieprzekazanie uwag/opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1, oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

§ 5. Formy przeprowadzenia konsultacji


Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
1) Spotkań publicznych – otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 19 stycznia  2023 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, przy ul. Rynek 1.
Program spotkania zakłada krótką prezentację projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku, a następnie możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertem zespołu opracowującego dokument.
2) pisemnie - poprzez przesłanie pism/wniosków o wydanie opinii do samorządów
i instytucji, o których mowa w § 2 pkt. 3-6, wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji.
3) pisemnie oraz za pomocą poczty elektronicznej - uwagi i opinie do projektu strategii
można składać pisemnie (decyduje data wpływu do Urzędu) z wykorzystaniem
formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia
w następujący sposób:
a)    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, pokój nr 3,
b)    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec,
 c)  pocztą elektroniczną na adres: zwierzyniec@zwierzyniec.info.pl, lub poprzez     
      system  ePUAP, adres skrytki pocztowej urzędu: /062015/ Skrytka ESP,
             d)   poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych, dostępny pod linkiem:     
                    https://forms.gle/pQAPXH9EUhRZm1eK8                                                           

§ 6. Odpowiedzialność za konsultacje


1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie i podsumowanie wyników konsultacji jest  Pani
Edyta Wolanin, tel. 84 687 20 11, mail: ewolanin@zwierzyniec.info.pl.
 2. Osoba odpowiedzialna wskazana w ust. 1 przewodzi zespołowi ds. konsultacji z mieszkańcami, powołanemu przez Burmistrza Zwierzyńca.
3. W skład zespołu wchodzą:
1)  Bernadeta Bartnik
2)  Martyna Gołębiowska
3)  Piotr Iwańczak


§ 7. Postanowienia końcowe


1. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów.
2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach, które były przedmiotem konsultacji, ale organy gminy rozpatrują wyniki konsultacji i biorą je pod uwagę jako jeden z głównych czynników wpływających na podejmowane rozstrzygnięcia dotyczące projektu strategii.
3. Z przebiegu i wyników konsultacji sporządza się sprawozdanie, zawierające informacje o:
1) przedmiocie i celu konsultacji,
2) terminie przeprowadzania konsultacji,
3) mieszkańcach i innych podmiotach zaangażowanych w konsultacje, w tym o liczbie osób i/lub organizacji uczestniczących w konsultacjach (zgłoszonych uwag),
4) przebiegu i wykorzystanych formach konsultacji,
5) wynikach konsultacji (zgłoszonych opiniach i uwagach oraz propozycjach zmian) wraz z uzasadnieniem uwzględnienia lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji (ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem).
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 sporządza się  w terminie do 30 dni od upływu terminu zgłaszania uwag w ramach konsultacji i zamieszcza się na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu.  
5. Wyniki konsultacji Burmistrz Zwierzyńca przedstawia Radzie Miejskiej w Zwierzyńcu na najbliższej sesji od dnia zakończenia konsultacji.

§ 8. Wejście w życie zarządzenia


Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

1. Zarządzenie.pdf
Zarządzenie
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego