Ilość wyświetleń: 339

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH


Odsłuchaj

Powrót

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku”


Działając na podstawie art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.  z 2021r. poz. 1057 z późn. zm.)  oraz Uchwały Rady Miejskiej w Zwierzyńcu Nr XXXVII/298/22 z dnia 30.06.2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku wraz z załącznikiem określającym  szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii, Burmistrz Zwierzyńca informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022r. poz. 3718).


Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie: od dnia 12.01.2023 r. do dnia 16.02.2023r.
Zgłaszanie uwag  odbywać się będzie wyłącznie pisemnie za pomocą formularza w dniach od 12.01.2023 r. do 16.02.2023 r.


Projekt „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku”  wraz z Formularzem zgłaszania uwag udostępniony został na stronie internetowej https://zwierzyniec.info.pl/ w zakładce: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu przy ul. Rynek 1, w pokoju Nr 3.


Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar Miasta i Gminy Zwierzyniec.
Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do projektu strategii należy zgłaszać z wykorzystaniem dostępnego  formularza w następujący sposób:


o    osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu , pok. Nr 3,
o    pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec (decyduje data wpływu do Urzędu),
o    poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych, dostępny pod linkiem: https://forms.gle/pQAPXH9EUhRZm1eK8                                                          
o    za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP :/062015/ Skrytka ESP (decyduje data wpływu do Urzędu),
o    za pomocą poczty elektronicznej, na adres: zwierzyniec@zwierzyniec.info.pl


Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.


W ramach prowadzanych konsultacji społecznych przewidziano organizację spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 19.01.2023 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Zwierzyńca.


Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Zwierzyniec reprezentowana przez Burmistrza Zwierzyńca z siedzibą ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, tel.: 84 687 20 11, e-mail: um@zwierzyniec.info.pl
Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu pod adresem www.zwierzyniec.info.pl, w zakładce  Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zwierzyniec do 2030 roku lub pod adresem https://www.zwierzyniec.info.pl/attch/article_attch-1005-1532-1659421650.pdf

Załączniki:

1. Ogłoszenie.pdf
Ogłoszenie
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego