Ilość wyświetleń: 419

Przebudowa drogi gminnej nr 116627 L w miejscowości Żurawnica


Odsłuchaj

Powrót
Flaga Polski oraz Herb Polski na szarym tle z napisem Fundusz Dróg Samorządowych

Droga Nr 116627L jest drogą ponadlokalną łączącą gminę Zwierzyniec z gminą Szczebrzeszyn, stanowiąc jednolity ciąg komunikacyjny.
Konieczność przebudowy w/w drogi wynika z jej złego stanu technicznego, gruntowej nawierzchni i licznych wybojów utrudniających poruszanie się po niej. Powyższa sytuacja przedkłada się bezpośrednio na niezadowolenie uczestników ruchu, wynikające z braku komfortu i bezpieczeństwa jazdy.
Przedmiotowe zadanie obejmuje:
- przebudowę drogi na odcinku 500 m;
- wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m;
- wykonanie rowów odwadniających;
- ustawienie barier ochronnych.


Zawarte umowy:
Umowa Nr 1731 w sprawie udzielenia w 2020 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór uzupełniający 2020 – zadanie jednoroczne) zawarta w dniu 16.12.2020r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Zwierzyniec.
Umowa Nr 30/2020 zawarta w dniu 08.10.2020 r. pomiędzy Gminą Zwierzyniec a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „SADEX” z siedzibą w Kolonii Sitno.


Wartość zadania: 300 185,19 zł
Dofinansowanie: 150 092,00 zł
Wkład własny: 150 093,19 zł


Przebudowa drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego, w tym także pieszych. Dzięki realizacji zadania w znacznym stopniu podniesie się standard drogi, a co za tym idzie zachowana zostanie jednorodność sieci dróg pod względem technicznym. Wykonanie drogi z masy bitumicznej nawiązywać będzie do pozostałych dróg tj. drogi wojewódzkiej nr 858, drogi powiatowej nr 3210L oraz drogi gminnej Nr 110346 L, położonej na terenie gminy Szczebrzeszyn.
Realizacja zadania będzie miała korzystny wpływ na rozwój potencjału JST na wielu płaszczyznach, ponieważ stanowi ona istotny ciąg komunikacyjny zarówno dla gminy Zwierzyniec jak i Szczebrzeszyn. W ramach zapobiegania wykluczeniu transportowemu i ujednolicenia szlaku komunikacyjnego łączącego dwie gminy, Gmina Zwierzyniec przebuduje opisywaną drogę na jej plombowym odcinku.
Przebudowa drogi ma ogromne znaczenie nie tylko dla mieszkańców zamieszkujących bezpośrednio przy tej drodze, ale także dla osób wykorzystujących ją jako dojazd do ośrodków gospodarczych, zakładów pracy, jak również turystów korzystających z aktywnego wypoczynku, tj. turystyka rowerowa, spływy kajakowe. Łącznie przy drodze oraz w jej okolicy funkcjonuje ok. 20 przedsiębiorców z różnych branż.
Istotnym jest fakt, że droga ta łączy ze sobą obszary wiejskie, dlatego też jej przebudowa poprawi jakość życia mieszkańców na tym obszarze oraz wpłynie pozytywnie na ich rozwój.
W chwili obecnej potencjał tej drogi nie jest w pełni wykorzystany ze względu na zły stan techniczny. Realizacja inwestycji utworzy bezpieczne i komfortowe połączenie drogi powiatowej nr 3210 L z ważnym ciągiem komunikacyjnym na terenie gminy Zwierzyniec - drogą wojewódzką nr 858 Zarzecze – Biłgoraj -Zwierzyniec – Szczebrzeszyn, prowadzącą do większych ośrodków gospodarczych tj. Zwierzyńca, Szczebrzeszyna i dalej do Zamościa i Biłgoraja.
Realizacja przedmiotowego zadania, dzięki zmniejszeniu barier komunikacyjnych pomiędzy dwiema gminami, zapewni spójność terytorialną regionu i tym samym województwa.


Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116627 L w miejscowości Żurawnica”

L.P.
ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT
KOSZT OGÓŁEM BRUTTO
TERMIN REALIZACJI
1.
Roboty przygotowawcze
8 231,16
10.2020 - 10.2020
2.
Roboty ziemne
9 864,60
10.2020 - 10.2020
3.
Konstrukcja jezdni
264 136,35
10.2020 - 11.2020
4.
Zjazdy2 214,00
11.2020 - 11.2020
5.
Oznakowanie i elementy brd
7 945,80
11.2020 - 11.2020
6.
Roboty wykończeniowe
7 793,28
11.2020 - 11.2020

RAZEM
300 185,19
10-11.2020


Galeria zdjęć


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego