Ilość wyświetleń: 1194

Przebudowa drogi gminnej nr 110776 L do miejscowości Bagno


Odsłuchaj

Powrót
Flaga Polski oraz Herb Polski na szarym tle z napisem Fundusz Dróg Samorządowych

Artykuł w trakcie migracji z archiwum.zwierzyniec.info.pl


W dniu 29.04.2020 r. Gmina Zwierzyniec zawarła umowę na realizację zadania pt. Przebudowa drogi gminnej nr 110776 L do miejscowości Bagno” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
W ramach zadania planowane jest wykonanie:
- przebudowy drogi na długości 831 m
- poboczy na długości 831 m
- ścieżki rowerowej o długości 954,5 m
Termin realizacji zadania: 15.10.2020 r.
Wartość zadania: 679 489,13 zł
Dofinansowanie: 339 744,00 zł
Zawarte umowy:
Umowa Nr 311 w sprawie udzielenia w 2020 roku dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zawarta z Wojewodą Lubelskim w dniu 29.04.2020 r.
Aneks Nr 1 do w/w umowy z dnia 16.07.2020 r.

Przebudowywana droga wraz z infrastrukturą techniczną ma na celu podniesienie parametrów technicznych drogi oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi. Przebudowana droga wraz ze ścieżką rowerową ułatwi i poprawi dostęp mieszkańcom miejscowości Bagno, Turzyniec, Topólcza oraz części mieszkańców Wywłoczki do centrum społeczno - kulturalnego jakim jest Zwierzyniec, a dalej Biłgoraj, Szczebrzeszyn, Zamość. Przebudowywana droga na odcinku 0,285 km leży w granicach administracyjnych miasta Zwierzyniec, jest ona więc bezpośrednim łącznikiem obszarów wiejskich ze Zwierzyńcem. Przy drodze nr 110776 L znajduje się cmentarz parafialny oraz zlokalizowanych jest także 10 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, stwarzających jednocześnie miejsca pracy. Przedmiotowa droga krzyżuje się z drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków, gdzie dowożone są nieczystości ze zbiorników bezodpływowych z terenu całej gminy. Przy drodze znajduje się również ciąg komunikacyjny prowadzący do kościoła parafialnego. Jest to także droga dojazdowa do Szkoły Filialnej w Wywłoczce, a w przeciwnym kierunku do Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu, Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu oraz do szkół na terenie Biłgoraja, Szczebrzeszyna i Zamościa. Mieszkańcy Bagna oraz sąsiadujących z nim miejscowości tj. Wywłoczki, Turzyńca i Topólczy dojeżdżają tą drogą do zakładów pracy zlokalizowanych w Zwierzyńcu m.in. do jednego z większych w regionie tj. Spółki JOBON zatrudniającej ok. 1500 osób, sklepów, restauracji, pensjonatów oraz do Przychodni Zdrowia, Urzędu Miejskiego, Poczty Polskiej itp.
Droga ta stanowi bardzo ważny ciąg komunikacyjny zarówno dla mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców jak również turystów, którzy bardzo chętnie korzystają z kwater na obrzeżach miasta. Jednym z większych ośrodków wypoczynkowych jest Ośrodek „Anna” znajdujący się przy tej drodze, w granicach administracyjnych miasta. W pobliżu drogi objętej projektem zlokalizowany jest najważniejszy w całej gminie ośrodek kulturalny jakim jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. W budynku Centrum Kultury funkcjonuje jedyne w gminie publiczne Przedszkole Samorządowe dla dzieci z terenu całej gminy Zwierzyniec. Ośrodek ten wyposażony jest także w stołówkę, z której korzystają dzieci przedszkolne i szkolne, pełni ona także funkcję ogólnodostępnej jadłodajni. Powyższe zostało przedstawione na mapie stanowiącej załącznik do wniosku.
W chwili obecnej zły stan opisywanej drogi, liczne ubytki i wyboje utrudniają jazdę i powodują dużą eksploatację pojazdów. Przekłada się to bezpośrednio na niezadowolenie uczestników ruchu wynikające z braku komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w znaczny sposób wpłynie na dostępność do ośrodków gospodarczych i usług publicznych z których mieszkańcy korzystają każdego dnia.
W efekcie realizacji zadania zostanie przebudowana droga gminna o długości 831 m oraz wykonana zostanie ścieżka rowerowa o długości 954 m.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego