Ilość wyświetleń: 45

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec


Odsłuchaj

Powrót
Logotypy UE

Projekt pt. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec” zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Celem głównym realizacji projektu było zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji, poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie gminy Zwierzyniec, a także poprawa i ochrona środowiska naturalnego, czystości wód i gleby.

Projekt zakładał rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu – ul. 1-go Maja oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz.

 
Okres realizacji:

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 19.11.2015 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 30.11.2017 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2017 r.


Wartość całkowita projektu: 920 372,52 zł

Dofinansowanie z UE: 634 484,69 zł


Zawarte umowy:

Umowa do dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej  6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Nr  RPLU.06.04.00-06-0086/15-00 w dniu 14.03.2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Zwierzyniec.

 
Aneks nr 1 do umowy Nr RPLU.06.04.00-06-0086/15-00 z dnia 14.03.2017 r., zawarty w Lublinie w dniu 14.11.2017 r.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego