Ilość wyświetleń: 1037

Projekt pt. „Po co w domu spędzać czas gdy przedszkole blisko nas”


Odsłuchaj

Powrót
Logotypy UE

Projekt pt. „Po co w domu spędzać czas gdy przedszkole blisko nas” (projekt realizowany był w partnerstwie z Roztoczańskim Parkiem Narodowym) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu utworzone zostały i doposażone cztery Punkty Przedszkolne tj. Punkt Przedszkolny w Kosobudach, Obroczy, Wywłoczce i Żurawnicy. W punktach prowadzone były zajęcia  z podstawy programowej, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia muzyczno-rytmiczne. Projekt zakładał również organizację wycieczek edukacyjnych, wyjazdy do kina oraz cykl zajęć o tematyce ekologicznej prowadzonych we współpracy z partnerem projektu - Roztoczańskim Parkiem Narodowym.

Okres realizacji:

Data rozpoczęcia: 01.08.2009 r.

Data zakończenia: 31.08.2011 r.

Wartość całkowita projektu: 869 031,15 PLN

Dofinansowanie: 855 691,03 PLN.

Zawarte umowy:

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr 168POKL.09.01.01-06-008/09-00 z dnia 30.07.2009 r. zawarta z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Aneks Nr 1 do umowy Nr 168POKL.09.01.01-06-008/09-00 z dnia 30.07.2009 r. zawarty w Lublinie w dniu 24.03.2010 r.Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego