Ilość wyświetleń: 1205

Projekt pt. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego”


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp PRNSS

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Okres programowania 2007-2013

Projekty zrealizowane

Projekt pt. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria I Gospodarka wodno-ściekowa.

Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu polegającą na:

- budowie nowego reaktora oraz budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków (przykrycie halą o konstrukcji stalowej) z pomieszczeniami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym stacja odwadniania osadów;

- budowie zespolonego obiektu (hala o lekkiej konstrukcji stalowej) stanowiącego punkt ze stacją zlewczą, przyjęcia ścieków dowożonych transportem asenizacyjnym oraz pompownię ścieków surowych (wymiana układu pompowego oraz oczyszczania mechanicznego – krata mechaniczna pionowa);

- budowie systemu wentylacji;

- przebudowie i remoncie kolektora ścieków surowych o średnicy 400 mm oraz rurociągów między-obiektowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej;

- budowie i remoncie drogi dojazdowej i placów manewrowych oraz wymianie ogrodzenia;

- wykonaniu instalacji elektrycznych.

Okres realizacji:  

Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 20.10.2009 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 19.10.2012 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 16.11.2012 r.

Wartość całkowita projektu: 6 615 453,78 PLN

Dofinansowanie: 4 643 552,37 PLN.

 

Zawarte umowy:

Umowa Nr 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-065/09-00-0500 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.1: Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria I: Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 30.03.2011 r. zawarta z  Województwem Lubelskim.

 

Aneks nr  1 do umowy z dnia 30.03.2011 r., nr 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-065/09-00-0500 o dofinansowanie Projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategorii I: Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 05.03.2012 r.

 

Aneks nr  2 do umowy z dnia 30.03.2011 r., nr 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-065/09-00-0500 o dofinansowanie Projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategorii I: Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 01.10.2012 r.

 

Aneks nr  3 do umowy z dnia 30.03.2011 r., nr 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-065/09-00-0500 o dofinansowanie Projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategorii I: Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego ze środków europejskich, zawarty w Lublinie w dniu 16.04.2013 r.

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego