Ilość wyświetleń: 1244

Projekt pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”


Odsłuchaj

Powrót
Logotyp KL

 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

Umowa nr 1396/POKL.09.01.01-06-046/14-00 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

Całkowita wartość projektu: 97 325,00 PLN

Kwota dofinansowania: 87 270,00 PLN

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy 1 oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu poprzez jego doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-5 letnich w terminie do 30.06.2015 r.

Celem szczegółowym projektu jest stworzenie w 1 oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej w zakresie wspomagania aktywności ruchowej i zdrowotnej dzieci 3-5 letnich poprzez organizację placu zabaw w terminie do 30.06.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego