Data publikacji: 2023-01-17, 14:32

Ilość wyświetleń: 208

Informacja


Odsłuchaj

Powrót

Aktualizacja obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków


Burmistrz Zwierzyńca informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.


Druki zgłoszeń do obowiązkowej ewidencji dostępne są w Urzędzie Miejskim
w  Zwierzyńcu (pokój nr 5) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu (BIP – zakładka Gospodarka Wodno – Ściekowa)


Wypełnione druki należy składać:


•    osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu w godz. pracy urzędu ( 7 – 15)
•    pocztą na adres: Urząd Miejski Zwierzyniec, ul. Rynek 1, 22 – 470 Zwierzyniec,
•    pocztą e – mail: um@zwierzyniec.info.pl
•    przez ePUAP


Jednocześnie informuję, że zgodnie z wymienioną wyżej ustawą, pracownicy Urzędu Miejskiego będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych oraz umowy z przedsiębiorcami, którzy otrzymali zezwolenie Burmistrza Zwierzyńca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Zwierzyniec.

Formularz zgłoszenia - do pobrania


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego