Data publikacji: 2023-11-10, 14:55

Ilość wyświetleń: 267

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu


Odsłuchaj

Powrót

Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 16 listopada 2023 r. (czwartek) o godz.14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się LI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu o wynikach kontroli przeprowadzonej w dniu 27 września 2023 r. pn. „Analiza realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.
7. Informacja Burmistrza Zwierzyńca o oświadczeniach majątkowych złożonych przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2022/2023.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach:
1/ zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
2/ wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.,
3/ rozpatrzenia petycji,
4/ rozpatrzenia skargi na bezczynność w realizacji zadania własnego gminy,
5/ uchwalenia Programu współpracy Gminy Zwierzyniec z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok,
6/ określenia zasad zwrotu wydatków oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
7/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028,
8/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zwierzyniec,
9/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok,
10/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Zwierzyniec na rok 2024,
11/ zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Zwierzyniec,
12/ szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
13/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Zwierzyniec
 ( przy ul. Rudka, dz. nr ew. 271/6 o pow. 7500 m2 ).
11. Stanowisko Nr 3/23 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji terenu Miasta i Gminy Zwierzyniec w czasie II Wojny Światowej.
12. Stanowisko Nr 4/23 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie przyszłego powiększenia Roztoczańskiego Parku Narodowego.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informuję, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej w Zwierzyńcu oraz utrwalony dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej: www.zwierzyniec.esesja.pl.

Projekty uchwał zostały udostępnione na stronie internetowej www.zwierzyniec.esesja.pl.

Załączniki:

1. klauzula_transmisja.pdf
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA TRANSMISJI SESJI RADY MIEJSKIEJ
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego