Data publikacji: 2021-09-16, 0:00

Ilość wyświetleń: 407

Zawiadomienie


Odsłuchaj

Powrót

Urząd Miejski w Zwierzyńcu informuje, iż w dniu 21 września 2021 r. (wtorek ) o godz.14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XXX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.
 
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Zwierzyniec za I półrocze 2021 r.

6. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1/ zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,

2/ wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021r.,

3/ określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zwierzyniec na rok szkolny 2021/2022,

4/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – mieszkaniach chronionych,

5/ uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zwierzyniec,

6/ zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zwierzyniec,

7/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Zwierzyniec, położonej w Zwierzyńcu ( dz. nr 1301/2 o pow. 0,0143 ha przy u. Parkowej),

8/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żurawnica (dz. nr 1514/2 o pow. 0,2600 ha) ,

9/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Zwierzyniec, na rzecz użytkownika wieczystego ( dz. nr 1459/5 o pow. 0,6554 ha).

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.


Projekty uchwał do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6 oraz na Portalu Mieszkańca Rady Miejska w Zwierzyńcu pod adresem zwierzyniec.esesja.pl.

Załączniki:

1. transmisja_klauzula.pdf
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA TRANSMISJI SESJI RADY MIEJSKIEJ
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego