Ustawienia dostępności


Data publikacji: 2020-10-23, 0:00

Ilość wyświetleń: 36

Zawiadomienie o sesji


Odsłuchaj

Powrót

ZAWIADOMIENIE

Urząd  Miejski  w  Zwierzyńcu  informuje,  iż  w dniu  29 października 2020 r. (czwartek) o godz.14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu odbędzie się XX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w  Zwierzyńcu.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Interpelacje i zapytania radnych.
5.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Zwierzyńcu.
6.  Informacja Burmistrza Zwierzyńca o oświadczeniach majątkowych złożonych przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego.
7.  Informacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 07.09.2020 r.  dotycząca  rozpatrzonego  wniosku w sprawie przeprowadzenia kontroli w punkcie pobierania opłat za miejsca  parkingowe w Zwierzyńcu przy Stawach Echo.
8.  Informacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 22.09.2020 r. w sprawie pisma dotyczącego sprzedaży działek przy ul. Źródlanej.
9.  Informacja z kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w         Zwierzyńcu  w sprawie „ Modernizacji – Remont ciągu drogi gminnej u. Jaworowej w Zwierzyńcu”.
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2019/2020.
12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Zwierzyniec za I półrocze 2020 r.
13. Podejmowanie uchwał w sprawach:
1/  zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
2/  zmiany w budżecie gminy 2020 r.,
3/  przystąpienia Gminy  Zwierzyniec do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze,
4/  zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu,
5/  zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
6/  uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
7/  uchwalenia  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zwierzyniec,
8/   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Zwierzyniec,
9/  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zwierzyniec i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10/  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Informacja Burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami Rady.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

Projekty  uchwał   do wglądu w Urzędzie Miejskim, pokój Nr 6

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego