Data publikacji: 2022-05-20, 0:00

Ilość wyświetleń: 488

Informacja


Odsłuchaj

Powrót

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2021 – 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Józefowa działając w oparciu o art. 6 i 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 poz. 1057 t.j.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2021 – 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Strategia obejmuje obszar: Gminy Józefów, Gminy Krasnobród, Gminy Susiec i Gminy Zwierzyniec.

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz umożliwienia mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag i opinii dotyczących projektu dokumentu Strategii i Prognozy.

Informacje o konsultacjach:

1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 20 maja 2022 r. do dnia 23 czerwca 2022 r.

2. Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2021 – 2030 oraz Prognozą oddziaływania na środowisko do projektu Strategii.

3. Dokumentacja sprawy dostępna jest na niniejszej stronie internetowej oraz jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Józefowie, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów, pok. nr 6

4. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym powyżej.

5. Uwagi i wnioski należy składać wyłącznie na formularzach konsultacyjnych umieszczonych na niniejszej stronie internetowej:

- drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: grzegorz.surmacz@ejozefow.pl

- pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy na adres: Urząd Miejski w Józefowie, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów – z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2021 – 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”

-    ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Józefowie, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów, pok. nr 6 tel. 84 687 81 33 w.56 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).

6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Józefowa.

7. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 23 czerwca 2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną.

Dokumenty (linki):

* Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2021 – 2030
https://ejozefow.pl/images/dialog_spoleczny/ks_20_05_2022/Strategia_Rozwoju.pdf

* Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2021 – 2030
https://ejozefow.pl/images/dialog_spoleczny/ks_20_05_2022/Prognoza_ONS.pdf

* Formularz konsultacyjny do Projektu Strategii
https://ejozefow.pl/images/dialog_spoleczny/ks_20_05_2022/Formularz_konsultacyjny_Strategia_Rozwoju.docx

* Formularz konsultacyjny do Prognozy oddziaływania na środowisko
https://ejozefow.pl/images/dialog_spoleczny/ks_20_05_2022/Formularz_konsultacyjny_ONS.docx

* Klauzula RODO
https://ejozefow.pl/images/dialog_spoleczny/ks_20_05_2022/Klauzula_RODO.docx

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego