Ilość wyświetleń: 1357

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec


Odsłuchaj

Powrót
Logotypy UE

Projekt pt. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Zwierzyniec” zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Celem głównym realizacji projektu było zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji, poprawa jakości obsługi w ramach gospodarki ściekowej na terenie gminy Zwierzyniec, a także poprawa i ochrona środowiska naturalnego, czystości wód i gleby.
Projekt zakładał rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu – ul. 1-go Maja oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz.

Okres realizacji:
Rozpoczęcie realizacji: 19.11.2015 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji: 30.11.2017 r.
Zakończenie finansowe realizacji: 31.12.2017 r.

Wartość całkowita projektu: 920 372,52 zł
Dofinansowanie z UE: 634 484,69 zł


Zawarte umowy:

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Nr RPLU.06.04.00-06-0086/15-00 w dniu 14.03.2017 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Zwierzyniec.

Aneks nr 1 do umowy Nr RPLU.06.04.00-06-0086/15-00 z dnia 14.03.2017 r., zawarty w Lublinie w dniu 14.11.2017 r.

Aneks nr 2 do umowy Nr RPLU.06.04.00-06-0086/15-00 z dnia 14.03.2017 r., zawarty w Lublinie w dniu 30.11.2017r.

Aneks nr 3 do umowy Nr RPLU.06.04.00-06-0086/15-00 z dnia 14.03.2017 r., zawarty w Lublinie w dniu 20.11.2019 r. 

Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego