Ustawienia dostępności


Data publikacji: 2021-02-22, 8:59

Ilość wyświetleń: 200

Ogłoszenie


Odsłuchaj

Powrót

OGŁOSZENIE projektu uchwały Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Zwierzyniec


Na podstawie z art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zwierzyniec.
Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać od dnia 23.02.2021 r. do dnia 15.03.2021 r. w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, w pok. Nr 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. 7.00-15.00 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kherc@zwierzyniec.info.pl
Wszelkie uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Tekst projektu:

UCHWAŁA NR......../..../21RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU z dnia......... 2021 r.
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Zwierzyniec oraz określenia sezonu kąpielowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310 z późn. zm.) Rada Miejska w Zwierzyńcu uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Zwierzyniec w roku 2021, obejmujący:
1. Kąpielisko na stawie nr 4 w kompleksie stawów „Echo” o długości linii brzegowej 100 m;
2. Kąpielisko na zbiorniku wodnym „Rudka” o długości linii brzegowej 85 m;
Granice i usytuowanie kąpielisk, o którym mowa w ust. 1 i 2, określą załączniki graficzne nr 1 i 2 do uchwały.
§ 2.
Ustala się na terenie Gminy Zwierzyniec w 2021 roku sezon kąpielowy w okresie od 26 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego