Ilość wyświetleń: 292

Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami


Odsłuchaj

Powrót
logo ue

W dniu 23.11.2022r. Gmina Zwierzyniec podpisała Umowę nr DSG/0609 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Zwierzyniec dla osób ze szczególnymi potrzebami” ” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne.


Cel główny projektu: Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.


W ramach zadania zaplanowano: zakup krzesła ewakuacyjnego, nakładek na poręcze, zestawu pętli indukcyjnej, lupy elektronicznej, tabliczki wejściowej z brajlem, tabliczek wewnętrznych z brajlem, planów tyflograficznych, urządzenia lektorskiego, adaptację łazienki oraz zamieszczenie na stronie internetowej gminy informacji w tekście łatwym do czytania i w języku migowym.


Projekt uzupełnia zakup usług doradztwa w zakresie dostępności produktów wdrożonych  w ramach projektu.


Wartość całkowita projektu:  104 608,50 zł
Dofinansowanie:  98 137,29 zł

Zawarte umowy:
Umowa o powierzenie grantu nr DSG/0609 zawarta w dniu 23.11.2022 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Zwierzyniec.
Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego