Ilość wyświetleń: 7596

System gospodarki odpadami


Odsłuchaj

Powrót

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku

Na terenie Miasta i Gminy Zwierzyniec obowiązuje tylko selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/297/2022 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/170/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Zwierzyniec (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 15 lipca 2022 r. poz. 3677)  wynosi:

17,00 zł – za jeden miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za jeden miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 51,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł od stawki obowiązującej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie oświadczenia w deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne na nieruchomości, której zwolnienie dotyczy.

Kompostowanie na pryzmie, czy płycie obornikowej nie kwalifikuje do częściowego zwolnienia z opłaty.

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Termin płatności opłaty pozostaje bez zmian tj. za każdy miesiąc – do 10-go dnia następnego miesiąca.


Jednocześnie informujemy, że prowadzona jest weryfikacja deklaracji oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz innych, na których powstają odpady komunalne (m.in. obiekty użyteczności publicznej, sklepy, restauracje, pensjonaty, domy letniskowe, agroturystyka).

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zwierzyńcu

Rejestr działalności regulowanej


Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Zwierzyniec:

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna.pdf
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
2. Korzystanie z PSZOK.pdf
Informacja dot. korzystania z PSZOK
3. Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2020.pdf
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY ZWIERZYNIEC ZA ROK 2020
4. zwierzyniec 2022-2023.pdf
Harmonogram wywozu odpadów z pojemników i odbioru odpadów segregowanych z terenu gminy Zwierzyniec
5. Podmiot odbierający odpady oraz informacja o sposobie zagospodarowania odpadów od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku.pdf
Podmiot odbierający odpady oraz informacja o sposobie zagospodarowania odpadów od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku
6. DEKLARACJA 2022.pdf
DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
7. Informacja o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Miasta i GminyZwierzyniec.pdf
Informacja o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Miasta i Gminy Zwierzyniec
8. Informacja - gdzie oddawać przeterminowane leki.pdf
Informacja - gdzie oddawać przeterminowane leki
9. Odpady ze styropianu.pdf
Odpady ze styropianu
10. oświadczenie bioodpady pdf.pdf
Oświadczenie dotyczące zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Zwierzyniec w roku 2022

Galeria zdjęć


Logotypu UE, Rzeczpospolitej Polskiej, województwa lubelskiego